top of page
รูปภาพ5.jpg

ทีมบริหาร│CEO 

อาจารย์สุธนันท์ นีเอเมล่า (อ.หญิง)

 • ปริญญาโท การศึกษาพิเศษ Gifted มศว

 • ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา

—Pngtree—multiplayer stereoscopic work team png_5457188.png
1.png

อาจารย์ อำพล ใจรักษ์ (อ.พล)

ที่ปรึกษาวิชาฟิสิกส์

 • วท.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์ พระจอมเกล้าธนบุรี

 • วท.ม. สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.jpg

อาจารย์ ธนัชยศ จำปาหวาย (อ.ลักษณ์) ที่ปรึกษาคณิตศาสตร์

 • วท.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.png

อาจารย์ รัฏฐา หนูราช (อ.โจม) ที่ปรึกษาวิชาเคมี

 • วท.ด. สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์

 • วท.ม. สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (นานาชาติ) ม.มหิดล

 • วท.บ. สาขาวิชาเคมี มอ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)

4.png

อาจารย์ เอสรา มงคลชัยชนะ (อ.มุก) ที่ปรึกษาวิชาชีววิทยา

 • วท.ม. สาขาวิชาสัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5.png

อาจารย์ ปวีณา วิลัยขำ (อ.นิ่ม)

วท.บ. ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ.

6.png

อาจารย์ ก้องภพ สิงห์นนท์ (อ.หยก)

วท.บ. ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหิดล

7.png

อาจารย์ วัฒนวุฒิ ชาครตระกูล (อ.บิ๊ก)

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มทส.

8.jpg

อาจารย์ วิทวัส อินยาศรี (อ.โอ)

กศ.ม. (ชีววิทยา) มศว.

วท.บ. (ชีววิทยา) ม.นเรศวร

9.png

อาจารย์วานนท์ ภู่อยู่ (อ.หลาน)

วท.บ. (เคมี) มจธ.

bottom of page